Poľovnícke hospodárske roky 1954 až 1972 PZ-Šimunička

 

       Za roky 1954až 1972 nezaznamenávame mimoriadne udalosti, ktoré by svojou vyše dvadsaťročnou pôsobnosťou PZ Šimunička zreteľne boli prispeli k lepším hospodárskym výsledkom. Pravda pre zveľaďovanie revíru sa postavilo niekoľko solísk a krmelcov. Rok po roku sme spoločne pripravovali objemové krmivo na Chmeľúzke a Priehybine. Kosilo sa individuálne ale i spoločne. Každý rok sa zabezpečilo dostatok kvalitného sena pre zver.

 

        Poľovačky boli obmedzované. Prvé roky boli zamerané na zvýšenie stavov zveri. Počas sezóny odstrelu sa strieľali dva srnce, dva jelene, tri jelenice, dve srny a dva až tri diviaky. Na vtedajší počet členov to bolo málo. Postupom času sa situácia v stave zveri menila. Prírastok sa stupňoval. Menil sa aj plán odstrelu a tiež aj členská základňa. Zo strany Dobroči boli prijatí za členov, Búdovec Ján, Vozár Pavel, Pôbiš Anton, Vágner Radislav, Belko Štefan a další zo strany Michalová. Stav členov v roku 1972 v PZ Šimunička bol 26. Ku koncu tohto roku uvažovali o vlastnom revíri.

                                                                                                                                                                                    

Autor: Kronika PZ Dobroč.

História a súčastnosť

Niečo z našej histórie, alebo ako sme vlastne vznikli...

15.04.2016 19:43

      " Poľovníctvo v Čiernom Balogu v rámci Lesného závodu bolo založené so súhlasom Krajskej správy lesného hospodárstva v Banskej Bystrici,prvou poľovníckou organizáciou ČSA /Československej armády/ hneď po roku 1949.

        Poľovnicky revír bol rosiahly cca 4600ha.Do tohto revíru spadali pôvodné lesné enklávy:terajší poľovný revír/2300ha/,ktorý obhospodarujeme od roku 1973,Pomyváč,Stará Dolina,Klenovský Vepor,Pálenice a Molčanová.Toto poľovnícke združenie vzniklo v roku 1953 zo záujmových dôvodov lesného hospodárstva tým,že poľovné revíry Pomyváč/v našom prípade pravá strana lesná enkláva č.15/ Stará Dolina,Vepor,Páleničnô a Molčanová,boli v roku 1954 zaradené do štátnej rezervácie.

        V roku 1954 sa uchádzali o poľovný revír,o založenie poľovníckeho združenia žiadosťou na Krajskej správe lesného hospodárstva v Banskej Bystrici a u lesného závodu v Čiernom Balogu súdruhovia z Dobroče:Giertli Jozef,Kováčik Ján /miškove/ Muránsky Štefan,Pôbiš Jozef /kaklen/ Kováčik Ján /komovko/a Vlček Peter.

        Žiadosť nám nebola vybavená s odôvodnením,že pre založenie združenia sme nemali dostatočný počet členov pre obhospodarovanie poľovného revíru v rozsahu 2 146 ha.Vtom čase sa počítalo obhospodárovať 150 ha na člena,čo bolo stanovené v podmienkach pre tento vyššími hospodárskymi orgánmi.

        Susedcké Poľovné združenie"Šimunička" so sídlom v Michalovej,vystihlo túto situáciu,požiadalo Krajskú správu lesov o rozšírenie poľovného revíru o poľovnú časť súvisiacu  s hraničným chotárom Lesného závodu Čierny Balog.Žiadosť bola PZ Šimunička kladne vybavená s tým,že uchádzači o poľovný revír z Dobroče doporučením ONV a Krajskej správy lesného hospodárstva v Banskej Bystrici,budú na najbližšej členskej schôdzi prijatí za členov PZ Šimunička.Zo súhlasom Okresného poľovnickeho zväzu menovaní:Pôbiš Jozef,Kováčik Ján /komovko/,Kováčik Ján /miškove/,Giertli Jozef,Muránsky Štefan a Peter Vlček,boli dňa 22.1.1954 na členskej schôdzi konanej v zasadačke MNV v Michalovej jednohlasne prijatí za členov Poľovníckeho združenia "Šimunička",Michalová.

        Združenie malo k tomu dňu 12 členov zo strany Michalová a 6 členov z Dobroči.Výmera poľovného revíru-združeného 3826ha.Takto vytvorené poľovnícke združenie,prevádzalo ochranu,chov zvere a výkon poľovania-plánovaného odstrelu zvere až do konca roku 1972.poľovnícke združenie bolo riadené výborom,ktorí bol zastupovaný z obidvoch strán členmi v pomere čo do počtu členov združenia.

        Výbor združenia mal 7 členov.Zastúpenie:predseda z Michalovej,podpredseda z Dobroči a opačne,predseda z Dobroči,podpredseda z Michalovej.Tak bola zastúpená aj revizna komisia.Hospodára združenia robil s.Rosiar Jozef z Michalovej po celú dobu až do roku 1972 a to s toho dôvodu,že nemal nikto v združení skušky poľovného hospodára."      

                           Autor: Doslovný citát Kronika PZ Dobroč

                  Pokračovanie histórie PZ Dobroč v História a súčastnosť.