Niečo z našej histórie, alebo ako sme vlastne vznikli...

15.04.2016 19:43

      " Poľovníctvo v Čiernom Balogu v rámci Lesného závodu bolo založené so súhlasom Krajskej správy lesného hospodárstva v Banskej Bystrici,prvou poľovníckou organizáciou ČSA /Československej armády/ hneď po roku 1949.

        Poľovnicky revír bol rosiahly cca 4600ha.Do tohto revíru spadali pôvodné lesné enklávy:terajší poľovný revír/2300ha/,ktorý obhospodarujeme od roku 1973,Pomyváč,Stará Dolina,Klenovský Vepor,Pálenice a Molčanová.Toto poľovnícke združenie vzniklo v roku 1953 zo záujmových dôvodov lesného hospodárstva tým,že poľovné revíry Pomyváč/v našom prípade pravá strana lesná enkláva č.15/ Stará Dolina,Vepor,Páleničnô a Molčanová,boli v roku 1954 zaradené do štátnej rezervácie.

        V roku 1954 sa uchádzali o poľovný revír,o založenie poľovníckeho združenia žiadosťou na Krajskej správe lesného hospodárstva v Banskej Bystrici a u lesného závodu v Čiernom Balogu súdruhovia z Dobroče:Giertli Jozef,Kováčik Ján /miškove/ Muránsky Štefan,Pôbiš Jozef /kaklen/ Kováčik Ján /komovko/a Vlček Peter.

        Žiadosť nám nebola vybavená s odôvodnením,že pre založenie združenia sme nemali dostatočný počet členov pre obhospodarovanie poľovného revíru v rozsahu 2 146 ha.Vtom čase sa počítalo obhospodárovať 150 ha na člena,čo bolo stanovené v podmienkach pre tento vyššími hospodárskymi orgánmi.

        Susedcké Poľovné združenie"Šimunička" so sídlom v Michalovej,vystihlo túto situáciu,požiadalo Krajskú správu lesov o rozšírenie poľovného revíru o poľovnú časť súvisiacu  s hraničným chotárom Lesného závodu Čierny Balog.Žiadosť bola PZ Šimunička kladne vybavená s tým,že uchádzači o poľovný revír z Dobroče doporučením ONV a Krajskej správy lesného hospodárstva v Banskej Bystrici,budú na najbližšej členskej schôdzi prijatí za členov PZ Šimunička.Zo súhlasom Okresného poľovnickeho zväzu menovaní:Pôbiš Jozef,Kováčik Ján /komovko/,Kováčik Ján /miškove/,Giertli Jozef,Muránsky Štefan a Peter Vlček,boli dňa 22.1.1954 na členskej schôdzi konanej v zasadačke MNV v Michalovej jednohlasne prijatí za členov Poľovníckeho združenia "Šimunička",Michalová.

        Združenie malo k tomu dňu 12 členov zo strany Michalová a 6 členov z Dobroči.Výmera poľovného revíru-združeného 3826ha.Takto vytvorené poľovnícke združenie,prevádzalo ochranu,chov zvere a výkon poľovania-plánovaného odstrelu zvere až do konca roku 1972.poľovnícke združenie bolo riadené výborom,ktorí bol zastupovaný z obidvoch strán členmi v pomere čo do počtu členov združenia.

        Výbor združenia mal 7 členov.Zastúpenie:predseda z Michalovej,podpredseda z Dobroči a opačne,predseda z Dobroči,podpredseda z Michalovej.Tak bola zastúpená aj revizna komisia.Hospodára združenia robil s.Rosiar Jozef z Michalovej po celú dobu až do roku 1972 a to s toho dôvodu,že nemal nikto v združení skušky poľovného hospodára."      

                           Autor: Doslovný citát Kronika PZ Dobroč

                  Pokračovanie histórie PZ Dobroč v História a súčastnosť.