Novinky

Členská schôdza - 18.6.2016

02.08.2016 10:44
V sobotu 18.6.2016 sa na chate pred Boldiškou uskutočnila členská schôdza PZ Dobroč na ktorej sa ako zvyčajne prejednávali dôležité problémy spojené s chodom revíru a tiež pripravovali plány na nadchádzajúce obdobie. Na schôdzi sa mimo iného blahoželalo dlhoročnému členovi a bývalému predsedovi PZ...

Od Bazuli k Pomyváču

07.03.2011 20:03
        Možno Vám názvy týchto častí chotára našej obci veľa nehovoria a ešte menej vám hovorí vzájomné prepojenie, týchto od seba niekoľko kilometrov vzdialených dolín. Ich najkrajšie spojenie vedie po hrebeni Koreňovéj smerom na Zrazy, odtiaľ ponad Chmeľúsku na...

Vitajte na webe PZ Dobroč a OZ Boldiška

 

Na našich stránkach by sme Vám radi priblížili náš spoločný koníček a celoživotnú záľubu - poľovníctvo. Taktiež sa dočítate o našom Občianskom Združení Boldiška a aktivitách PZ Dobroč všeobecne.

 

Niečo z našej histórie, alebo ako sme vlastne vznikli...

 

      "Poľovníctvo v Čiernom Balogu v rámci Lesného závodu bolo založené so súhlasom Krajskej správy lesného hospodárstva v Banskej Bystrici, prvou poľovníckou organizáciou ČSA /Československej armády/ hneď po roku 1949.

        Poľovnícky revír mal rozlohu približne 4600 hektárov. Do tohoto revíru spadali pôvodné lesné enklávy: terajší poľovný revír (2300 hektárov), ktorý obhospodarujeme od roku 1973, Pomyváč, Stará Dolina, Klenovský Vepor, Pálenice a Molčanová. Toto poľovnícke združenie vzniklo v roku 1953 zo záujmových dôvodov lesného hospodárstva tým, že poľovné revíry Pomyváč (v našom prípade pravá strana lesná enkláva č.15), Stará Dolina, Vepor, Páleničnô a Molčanová, boli v roku 1954 zaradené do štátnej rezervácie.

        V roku 1954 sa uchádzali o poľovný revír, o založenie poľovníckeho združenia žiadosťou na Krajskej správe lesného hospodárstva v Banskej Bystrici a u lesného závodu v Čiernom Balogu poľovníci z Dobroča: Giertli Jozef, Kováčik Ján – Miškove, Muránsky Štefan, Pôbiš Jozef – Kaklen, Kováčik Ján - Komovka a Vlček Peter.

        Žiadosti nebolo vyhovené s odôvodnením, že pre založenie združenia sme nemali dostatočný počet členov pre obhospodarovanie poľovného revíru v rozsahu 2 146 ha. V tom čase sa vyžadovalo obhospodarovať 150 ha na člena, čo bolo stanovené v podmienkach vyššími hospodárskymi orgánmi.

        Susedské Poľovné združenie "Šimunička" so sídlom v Michalovej, využilo túto situáciu a požiadalo Krajskú správu lesov o rozšírenie poľovného revíru o poľovnú časť súvisiacu  s hraničným chotárom Lesného závodu Čierny Balog. Žiadosť bola PZ Šimunička kladne vybavená s tým, že uchádzači o poľovný revír z Dobroče doporučeným ONV a Krajskej správy lesného hospodárstva v Banskej Bystrici, budú na najbližšej členskej schôdzi prijatí za členov PZ Šimunička. So súhlasom Okresného poľovníckeho zväzu menovaní: Pôbiš Jozef, Kováčik Ján – Komovka, Kováčik Ján – Miškove, Giertli Jozef, Muránsky Štefan a Peter Vlček, boli dňa 22.1.1954 na členskej schôdzi konanej v zasadačke MNV v Michalovej jednohlasne prijatí za členov Poľovníckeho združenia "Šimunička", Michalová.

        Združenie malo k tomu dňu 12 členov zo strany Michalová a 6 členov z Dobroča. Výmera združeného poľovného revíru činila 3826 hektárov. Takto vytvorené poľovnícke združenie, prevádzalo ochranu, chov zveri a výkon poľovania-plánovaného odstrelu zveri až do konca roku 1972. Poľovnícke združenie bolo riadené výborom, ktorý bol zastupovaný z obidvoch strán členmi v pomere čo do počtu členov združenia.

        Výbor združenia mal 7 členov. Zastúpenie: predseda z Michalovej, podpredseda z Dobroče a opačne, predseda z Dobroče, podpredseda z Michalovej. Tak bola zastúpená aj revízna komisia. Hospodára združenia robil Rosiar Jozef z Michalovej po celú dobu až do roku 1972."      

                          

Autor: Doslovný citát Kronika PZ Dobroč

Pokračovanie histórie PZ Dobroč v História a súčasnosť.